នៅទីក្រុងហូជីមិញស្ត្រីម្នាក់បានធ្វើការវះកាត់ដើម្បីពង្រីកសុដន់ តែ​ជា​អកុសល​ការ​វះកាត់​ ចំនួន ២ដង ត្រូវ​បរាជ័យ​ ហើយ​ធ្វើឲ្យ​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាង​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សារព័ត៌មានសង្គម​ និង​ ​មាន​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឲ្យមាន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​តាម​រយៈ​ TV.VN ដូច្នេះមុននិងធ្វើការសម្រេចចិត្តវះកាត់ កែសម្ផស្ស​សម្រាប់​សុដន់​ គួរ​ពិចារណា​ឡើងវិញ​។