💲បញ្ចុះតម្លៃពិសេស គ្រប់មុខទំនិញ ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិន និង ថ្ងៃ ១៤ កុម្ភះ Valentine’s Day ខាងមុខនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០២១ មានដូចជា : ផ្កាកុលាបភ្លើង LED ក្នុងកែវ និងមានរូប តុក្កតាគូរស្នែហ៍ (មានតុក្កតាខាក្នុង 36$ ចុះសល់ 25$ គ្មានតុក្កតា 28$ ចុះសល់ 22$) តុក្កតាខ្លាឃ្មុំ ផ្កាកុលាប ផ្កាកុលាបរូបបេះដូង (ធំ 80$ ចុះសល់ 50$ តូច 40$ ចុះសល់ 25$)
ទំនាក់ទំនង:
KH Online Shop • ខ្មែរហាងអនឡាញ
📞098 925252/095 925252/066 925252(Can speak khmer🇰🇭 English🇺🇸 French🇫🇷)

💲តុក្កតាខ្លាឃ្មុំនិង ធំ 80$ ចុះសល់ 50$
💲តុក្កតាខ្លាឃ្មុំនិងបេះដូង តូច 40$ ចុះសល់ 25$
នេះគឺជាតុក្កតាខ្លាឃ្មុំផ្កាកុលាប…