​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​ស្រាវជ្រាវ​បាន​រក​ឃើញ​ថា មាន​ហេតុផល​ជា​ច្រើន​ដែល​នាំ​ឱ្យ​បុរស​ចុះ​ខ្សោយ​ផ្លូ.វភេ.ទ ។ លិ.ង្គ​បុរស​ប្រៀប​ដូច​ជា​ដែកខួង​បើកាលណា​មិន​ប្រើ​នឹង​ដុះ​ស្នឹម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រឈម​នឹង​ការ​ងាប់​លិ.ង្គ ដូច្នេះ​ដើម្បី​រក្សា​ឥទ្ធិពល​នៃ​នាយ​ច្រមក់​ឱ្យ​កាន់តែ​ខ្ពស់ សុភាពបុរស​គួរ​រួមរ័ក​យ៉ាង​តិច​មួ​យស​ប្តា​ហ៍​ឱ្យ​បាន​ម្តង តែបើ​ជ្រុល​ដល់​៣​ដង​គឺ​ប្រសើរ​បំផុត​ហើយ ។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ប្រភព​បញ្ហា​ដែល​បុរស​គួរ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១-​អ័រម៉ូន​បុរស​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្សោយ ៖ «Testosterone» ជា​ប្រភេ.ទ​អ័រម៉ូន​របស់​បុរស​ភាគច្រើន​ផលិត​នៅ​ក្នុង​ពងស្វាស បំពេញ​តួនាទី​បង្កើត​សាច់ដុំ និង​ផលិត​ទឹក​ស្ពែ​ម ហើយ​កម្រិត​អ័រម៉ូន​នេះ នឹង​ផ្ដល់​ផល​ដល់​ចំណង់ ​ផ្លូ.វភេ.ទ ប្រសិនបើ​ធ្លាក់​ចុះ​ទាប តម្រូវការ​ផ្លូ.វភេ.ទ​របស់​បុរស​ក៏​មាន​តិច ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២-​ការ​ប្រើ​ឱសថ​ផ្សេង​ៗ​ក្នុង​ខ្លួន ៖ ឱសថ​មួយ​ចំនួន​នឹង​អាច​បន្ថយ​កម្រិត​អ័រម៉ូន​ធ្វើ​ឱ្យ​តម្រូវការ​ផ្លូ.វភេ.ទ​ធ្លាក់​ចុះ រួម​មាន​ឱសថ​បន្ថយ​សម្ពាធ​ឈា.ម (​ថ្នាំ​លើសឈា.ម​) ជាដើម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-​ជំងឺ «RLS» ៖ «RLS» (Restless Legs Syndrome) ឬ​ជំងឺ​ស្គារ​ជើង អ្នកជំងឺ​រមែង​មាន​អារម្មណ៍​ហាក់ដូចជា​មាន​សត្វ​អ្វី​វារ​តោង​ជើង រលាស់ជើង នៅ​មិន​ស្ងៀម និង​ធ្វើ​ចលនា​ញឹកញាប់ ។ អាកា​រៈ​បែប​នេះ មានការ​សន្និដ្ឋាន​ថា ជា​មនុស្ស​គ្រាវ​ច្រើន​ជាង​បុរស​ប្រក្រតី ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤-​អាកា​រៈ​ស្រងេះស្រងោច ៖ អាការ​បែប​នេះ ប៉ះពាល់​ដល់​រាង​កាយ​ច្រើន​យ៉ាង ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​អារម្មណ៍​មិន​ស្រស់បស់ ជា​ហេតុ​ធ្វើ​ឱ្យ​ចំណង់​ផ្លូ.វភេ.ទ​ធ្លាក់​ចុះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥-​ជំងឺ​រ៉ាំ​រ៉ៃ ៖ ជំងឺ​រ៉ាំ​រ៉ៃ​មួយ​ប្រភេទ​ព្យាបាល​រយៈពេល​យូរ​មិនជា​សះស្បើយ ក៏​ផ្ដល់​ផល​អាក្រក់​ដល់​ការ​រួ.មរ័.ក​ផង​ដែរ ក្នុង​នោះ​មាន​ដូច​ជា ជំងឺមហារីក ដែល​ជា​ប្រភព​នាំ​ឱ្យ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ផលិត​ទឹក​ស្ពែ​ម ជា​ហេតុ​ធ្វើ​ឱ្យ​តម្រូវការ​សិច​មិនល្អ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦-​មាន​បញ្ហា​ដំណេក ៖ អ្នក​វិទ្យាសាស្ដ្រ​បាន​រក​ឃើញ​ថា អ័រម៉ូន​បុរស​អាច​មាន​សម្ព័ន្ធភាព​លើ​ការ​គេង ។ បុរស​ដែល​មាន​កម្រិត​អ័រម៉ូន​ទាប រមែង​មាន​បញ្ហា​ដំណេក​ដូច​ជា សម្រាន្ត​មិន​លក់ ដង្ហើម​មិនល្អ​ក្នុង​ពេល​គេង​គឺ​ដាច់​ៗ ពិសេស​មនុស្ស​វ័យ​ចំណាស់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧-​កត្តា​អាយុ ៖ កម្រិត​អ័រម៉ូន​បុរស​កាន់តែ​ខ្ពស់ តម្រូវការ​ផ្លូ.វភេ.ទ​កាន់តែ​ច្រើន ជា​មធ្យម​បុរស​នឹង​មាន​តម្រូវការ​ផ្លូ.វភេ.ទ​ខ្ពស់ គឺជា​យុវវ័យ និង​ធ្លាក់​ចុះ​សន្សឹម​ៗ​ក្នុង​អាយុ​ខ្ទង់​ប្រហែល​ពី​៥០​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ ។

៨-​ភាព​តប់ប្រមល់ ៖ ភាព​តានតឹង ឬ​តប់ប្រមល់​ផ្លូ.វភេ.ទ ធ្វើ​ឱ្យ​តម្រូវការ​ផ្លូ.វភេ.ទ​ធ្លាក់​ចុះ​។ នៅ​ពេល​កើត​អាការ​តប់ប្រមល់ ឬ​ទទួល​ការ​ដាក់​សម្ពាធ និង​ការ​ថយ​កម្រិត​អ័រម៉ូន តម្រូវការ​ផ្លូ.វភេ.ទ​ក៏​ថយ​ចុះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩-​ញៀន​នឹង​មើល​ទូរទស្សន៍ ៖ លទ្ធផល​នៃ​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​របស់​មហាវិទ្យាល័យ «Rochester» កាលពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​បាន​រក​ឃើញ​ថា បុរស​ដែល​ចំណាយពេល​នៅ​មុខ​ទូរទស្សន៍​ច្រើន​ជាង​២០​ម៉ោង​ក្នុង​មួ​យស​ប្ដា​ហ៍ រាង​កាយ​នឹង​ផលិត​ទឹក​ស្ពែ​ម​ធ្លាក់​ចុះ​ដល់​៤៤% ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០-​លិ.ង្គ​ដែល​មិនសូវ​ប្រើប្រាស់ ៖ លិង្គ ប្រៀប​ដូច​ជា​ដែកខួង បើ​មិន​ប្រើ​នឹង​ដុះ​ស្នឹម បើ​យូរ​ៗ​ប្រើ​ម្ដង​ប្រសិទ្ធភាព​មិនសូវ​ល្អ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លទ្ធផល​ស្រាវជ្រាវ​ដែល​ចុះ​ផ្សាយ​ក្នុង​ឯកសារ «American Journal Of Medieine» នៅ​ឆ្នាំ​២០០៨ បាន​រក​ឃើញ​ថា បុរស​ដែល​មាន​សិ.ច​តិច​ជាង​១​ដង​ក្នុង​មួ​យស​ប្ដា​ហ៍ ប្រឈម​មុខ​នឹង​ជំងឺ​អសមត្ថភាព​ផ្លូ.វភេ.ទ ។ បើ​បាន​៣​ដង​ក្នុង​មួ​យស​ប្ដា​ហ៍​សុខភាព​ផ្លូ.វភេ.ទ​នឹង​ល្អ​បំផុត ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​