​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើ​អ្ន​ក​បារម្មណ៍​ថា​ ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​.របស់​អ្នក​ល្អ​គ្រប់​គ្រាន់​ដែរទេ​សំរាប់​បំពេញ​បំណង​នារី​របស់​អ្នក​ ចូរ​អាន​អត្ថបទនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពេល​រូម.​ភេ.ទ ទាំង​បុរស និង​នារី​អាច​បារម្មណ៍​ពី​ដៃ​គូរ​បស់​គេ​ជាពិសេស​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​. របស់​គេ។ សូម្បី​តែ​យើង​មិន​ទទួល​ស្គាល់​ តែ​យើង​តែង​តែ​គិត​ពី​វា​ជានិច្ច។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ​ជា​មូល​ហេតុ​ដែល​នាំ​អោយ​មាន​បញ្ហា​លើ​គ្រែ។ ការពិត​ទៅ​នៅ​ពេល​ដែល​កើត​ឡើង​ចំពោះ​បុរស ពួក​គេព្រួយ​បារម្មណ៍​ថា​ប្រ.ដា.ប់​របស់​គេ​ល្អ​គ្រប់គ្រាន់​សំរាប់​បំពេញ​ចំណង់​របស់​នារី​របស់​គេ​ដែរ​អត់។ ហើយ​ពេល​នេះ​មាន​ការ​សិក្សា​ដែល​និយាយ​ថា​ស្រ្តី​ចូលចិត្ត​ប្រ​វែង និង​ទំហំ​ជាក់​លាក់​ផង​ដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុ​នេះ​ហើយ​បុរស​ទាំង​ឡាយ​ មាន​ហេតុ​ផល​ច្រើន​ដែលពិចារណ​លើ​ទំហំ​ និង​រូប​រាង​ពេល​នេះ។ ប៉ុន្តែ​នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​ភាព​ខុស​គ្នា​របស់​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​.។ យោង​តាម​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​និយាយ​ថា​មាន​៤​ប្រភេ.ទ​នៃ​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​. បុរស៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​. ធំ

តាម​ការ​ចុះ​សាក​សួរ​ដោយ​ វិជ្ជបណ្ឌិត Vijaysarathi Ramanathan ជាអ្នក​ឯកទេស​ផ្លូវ​ភេ.ទ​ដែល​លទ្ធផល​ដែល​បាន​ចែក​រំលែក​​បាន​បង្ហាញ​ថា ទំហំ​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​.បុរស​គឺ​មានប្រភេ.ទ​របស់​វា។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ប្រវែង​មានចន្លោះពី 5.54អ៊ីញ(14.07សម) និង​ទំហំ​ប្រហែល 3.11អ៊ីញ (7.9 សម)។ តាមការពិត​ការ​សិក្សា​បាន​បង្ហាញ​ថា​ទំហំ​មធ្យមប្រមាណ 14.15សម និង​អាចត្រឹម12.23 សម។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ នោះ​គ្រាន់​តែ​ជាទំហំ​មធ្យម​ប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​របស់​ វិជ្ជបណ្ឌិត Vijaysarathi Ramanathan ទំហំ​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​. ចាប់​ពី​5.5 to 7 អ៊ីញ។ មែន​ហើយ​ប្រសិន​អ្នក​វាស់​ឃើញ​ថា​អ្នក​មាន​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​.​ធំ​នោះ​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​ជា​បុរស​ធំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយ​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​.​ធំ​អាច​ធ្វើ​អោយ​សប្បាយដែល​អាច​ចូល​ជ្រៅ​ក្នុង​គ្រប់​ផ្នែក​នៃ​ប្រដាប់​ភេទ​នារី។ ប៉ុន្តែ​ដំណឹង​អាក្រក់​នោះ​គឺវា​អាច​បណ្តាល​អោយ​នាង​មាន​ការ​ឈឺ​ចាប់​យ៉ាងខ្លាំងដែល​ត្រូវការ​ពេល​វេលា​យូរ​ក្នុង​ការ​ត្រលប់មក​ធម្មតាវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2. ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​. រាងរួញ

ពេលនេះ​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​. នេះ​មិន​មាន​បញ្ហា​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រវែង​ទេ ប៉ុន្តែ​ទាក់​ទង​នឹង​រូបរាង។ បុរស​ដែល​មាន​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​.​រួញ​អាច​មាន​ប្រវែង​ចាប់​ពី 5.5 ទៅ 7អ៊ីញ ប៉ុន្តែ​វា​រាង​រួញ ពីមុខចង្អុល​ទៅ​មុខត្រង់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ​មិន​មាន​អ្វី​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​សេចក្តី​សុខ​ដែល​គាត់​ផ្តល់​អោយ​នារី​នោះ​ទេ ពីព្រោះ​ចុង​ក្រោយ​វា​គ្មាន​បញ្ហា​អ្វី​នោះ​ទេ។ តាម​ពិត​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​.​រួញ​ ការជ្រៀតចូលនឹងមានការប៉ះជញ្ជាំងខាងលើនៃទ្វារមាស , ជាក់ស្តែង ដែលជាកន្លែងដែល តំបន់ G –spot។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា​វា​កាន់​តែ​មាន​ក្តី​សុខ​ថែម​ទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3​. ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​. តែង​តែកោង

មែនហើយ​វាស្រដៀង​នឹង​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​. រួញ​ប៉ុន្តែ​ខុស​គ្នា​បន្តិច​។ ការចង់បានតែនៅលើ នៅទីនេះគឺ ចាប់តាំងពីវា ត្រូវបានចង្អុល ចុះទៅក្រោម វាអាចនឹងមិនមានភាពសប្បាយរីករាយ ក្នុងអំឡុងពេលរួ.មភេ.ទនោះទេប៉ុន្តែជាដៃគូ របស់​អ្នក​នឹងសប្បាយជាមួយក្បាច់ពីក្រោយdoggy។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4. ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​.​រាង​តូច

អ្នក​អាច​មើលស្រាល សក្តានុពលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែ បុរសដែល​តូច គឺមានសុវត្ថិភាពបំផុត នៅពេលមានទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែង ដោយសារតែវាជាការសប្បាយដែលមានការឈឺតិចនិងពេលស្ទុះងើបឡើងវិញច្រើន។ ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​. តូចមួយអាចវាស់បាន​ដែល​ប្រវែងតិចថា ជាមធ្យម 5,5 អ៊ីញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើ​នារី​ចង់​បាន​បែប​ណា?

មិន​ថាប្រភេ.ទ​ណា​ដែល​អ្នក​មាន​នោះ​ទេ នារី​ចង់​បាន​អ្វី​ដែល​ឆ្កូតៗ។ យោង​តាម​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ថ្មីៗ​នេះ​ នារី​ជាច្រើន​ចូល​ចិត្ត​ទំហំ​ធំបន្តិច​ប្រមាណ​6.4អ៊ីញ និង​5អ៊ីញ​បរិមាត្រ សំរាប់ការជួប​ធម្មតា ខណៈដែល​​6អ៊ីញពេល​វា​រឹង នឹង​ជាមួយ​4.3សំរាប់​ការ​ទំនាក់​ទំនង​​​រយះ​ពេល​យូរព្រោះ​វា​សុវត្ថិភាព​ និង​ផ្តល់​សេចក្តីសុខ។ យើង​ទាយ​ថា​បន្ទាប់​មក​បុរស​ដែល​មាន​ប្រ.ដា.ប់​ភេ.ទ​.​តូចនឹង​​ឈ្នះនៅពេល​ដែល​គេ​អាច​ផ្តល់ក្តីសុខ​ដល់​នារី​រយះពេល​យូរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​