​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខភាព ៖ ដើ.មទ្រូ. ង​ គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​រាងកាយ​ដែល​បង្កើន​ភាព​ទាក់ទាញ​សម្រាប់​សុភាពនារី​។ ដើ.មទ្រូ. ង​ ​ស្អាត មូលក្លំ គឺជា​អ្វីដែល​នារី​ជាច្រើន​ប្រាថ្នា​ចង់បាន និយាយ​ឲ្យ​ចំ​គឺ​គ្មាន​នារី​ណា​ចង់បាន​សុដន់​តូច ឬ​យារ​ធ្លាក់​នោះទេ​។ យ៉ាងណាក្ដី សុភាពនារី​ជាច្រើន​បាន​ជួបប្រទះ​បញ្ហា​នេះ ដោយសារ​កត្តា​ផ្សេងៗ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការ​ងើបឡើង​នៃ​សុ.ដន់.​ធំ​ណែន​ល្អ គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កត្តា​ជាច្រើន ដែល​បង្កើតបានជា​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​របស់​ស្ត្រី​ទាំងអស់ ដែល​ប្រាថ្នា​ចង់បាន​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុ.ដ.ន់​យារ​ធ្លាក់​អាចធ្វើឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ភាពស្រស់ស្អាត​របស់​ស្ត្រី​មួយចំនួន យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ពេលដែល មានការ​ជួបជុំ​ជាមួយ​អ្នកផ្សេង​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ ដោយ​មិន​ហ៊ាន​ស្លៀក​សំលៀកបំពាក់​វាលៗ​នោះទេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ថ្ងៃនេះ​យើងខ្ញុំ​ចង់​ចែករំលែក​ជាមួយ​វិធីសាស្ត្រ​មួយចំនួន ដែល​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ស្ត្រីៗ​គ្រប់រូប ដែល​ប្រាថ្នា​ចង់បាន​ដើមទ្រូង​ធំ តឹង​ណែន​ល្អ​ដែល​អ្នក​អាចធ្វើ​តេស្ត​សាកល្បង​ជាមួយ​វិធី​នេះ​បាន នឹង​អាចជួយ​លើក​សុ.ដ.ន់.​របស់​អ្នក​ឲ្យ​រឹងមាំ និង​មើលទៅ​គួរ​ឲ្យ​ចង់​គយគន់​ណាស់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-​ម៉ាស្សា​
​ស្ដាប់​មើលទៅ​ដូច​ប្លែក​បន្តិច តែ​ការ​ម៉ាស្សា​លើ​សុដន់ ពិតជា​អាចជួយ​ឲ្យ​ស្បែក​ត្រង់​កន្លែង​នោះ​មិន​ទន់ជ្រាយ​បាន​។ ម៉ាស្សា​ដោយ​ខ្លួនឯង ពីរ​ទៅ​បី​ដង​ក្នុង​មួយ​សប្ដាហ៍ ដោយ​ចលនា​រុញ​សុដន់​ឡើងលើ ជួយ​ពង្រឹង​ដល់​ជាលិកា​ដើ.មទ្រូ.ង និង​សម្រួល​ដល់​ចរន្តឈាម​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​សុ.ដ.ន់​មិន​ងាយ​យារ​ធ្លាក់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-​លំ​ហាត់ប្រាណ និង​ជីវជាតិ​បន្ថែម​
​ការធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​គឺជា​ជម្រើស​ទីមួយ​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​ទម្ងន់​របស់​អ្នក​នៅ​ថេរ ដែល​វា​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​ផ្នែក​ដើមទ្រូង​យារ​ធ្លាក់​ដោយសារ​ធាត់​ពេក​ឬ​ស្គម​ពេក ។ ម្យ៉ាងទៀត​ការ​ញ៉ាំ​អាហារ​ដែលមាន​ជីវជាតិ​ដូចជា​ប៉េងប៉ោះ ការ៉ុត ស្ពៃ អាច​បង្ការ​ភាព​ធ្លាក់​យារ​នៃ​សុដន់​បាន​ផងដែរ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-​ជ្រើស​យក​ទំហំ​អាវទ្រនាប់​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​
​រើសយក​អាវទ្រនាប់​ដែលមាន​ទំហំ​សមល្មម​ទៅនឹង​សុដន់ ជាពិសេស​ពេល​ពាក់​ទៅ​មិន​រឹប​ពេក និង​មិន​រលុង​ពេក​ដែរ​។ ពាក់អាវ​ទ្រនាប់​ដោយមាន​ប៉ុង​ទ្រ​សម​នឹង​ទំហំ​ដើ.មទ្រូ. ង​ ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ជួយ​បង្ការ​ភាព​យារ​ធ្លាក់​សុដន់​បាន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រើ​ប្រេង​ធម្មជាតិ​លាប
-​ប្រើ​ប្រេង​ធម្មជាតិ​មក​លាប​លើ​ដើមទ្រូង​ដែល​ជួយ​បន្តឹង​ដើមទ្រូង​ឲ្យ​តឹង​ណែន តួយ៉ាង​ដូចជា​ប្រេង​គ្រាប់​ផ្លែ​ទទឹម ឬ​ប្រេង​ផ្សំ​ពី​ប្រទាល​កន្ទុយក្រពើ​សំបូរ​ដោយសារ​ធាតុ​Aloe Vera ជា​ជម្រើស​ល្អ​បំផុត​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យក​ប្រេង​គ្រាប់​ទទឹម ឬ​ប្រេង​ផ្សំ​ពី​ប្រទាល​កន្ទុយក្រពើ​មក​លាប​ម៉ាស្សា​ថ្នម​លើ​ទ្រូង ទុកចោល​រយៈពេល​១០​នាទី​រួច​លាង​សម្អាត​នឹង​ទឹក​ត្រជាក់​។ ធ្វើបែបនេះ​៣​ទៅ​៤​ដង​ក្នុង​មួយ​សប្ដាហ៍​ជួយ​ឲ្យ​ទ្រូង​មូលក្លំ​មិន​ងាយ​ធ្លា​ក់យារ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-​ញ៉ាំ​ទឹក និង​ផ្ដល់​សំណើម​ឲ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់​
​ការ​ទទួលទាន​ទឹកបាន​គ្រប់គ្រាន់​ជួយ​ពន្យារ​ភាព​ចាស់​នៃ​ស្បែក ដោយ​ក្នុងនោះ​វា​បង្ការ​ភាព​យារ​ធ្លាក់​ជ្រីវជ្រួញ​នៃ​ស្បែក​រួមទាំង​ស្បែក​ដើ.មទ្រូ.ង​ ​ផងដែរ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីនេះ​ការផ្ដល់​សំណើម​តាមរយៈ​ការ​ងូតទឹក​សម្អាត​សុ.ដ.ន់​ជាប្រចាំ ធ្វើ​ឲ្យ​ដើ.មទ្រូ.ង​ ​ទន់​រលោង​មិន​ងាយ​ជ្រីវជ្រួញ​ធ្លាក់​យារ​៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​