ប្រភពហ្វេសប៊ុកលោកKhan Chan Sophal៖ ខំជួយជីវិតក្មេងឲផុតពីការឆេះស្លាប់ក្នុងឡាន ! របួសប៊ិះស្លាប់ខ្លួនឯង តែបែជា ឪពុកម្តាយក្មេងដែលជួយនោះ មិនបានមកសួរសុខទុក្ខ ឬ យកថវិការ ១ដុល្លា មកថ្លែងអំណរគុណបន្តិចសោះឡើយ ! ពិតជារឿងគួរឲឈឺចាប់ណាស់ 🤷🏻‍♂️😓 ។

បើខ្ញុំវិញគាត់ជួយកូនខ្ញុំឲផុតពីសេចក្តីស្លាប់វិញ ខ្ញុំនិង ធានាជួយព្យាបាលគាត់ ទាំងស្រុង និង សុំឲកូនខ្ញុំក្លាយជាកូនធម៍គាត់ទៀត ធំឡើង បើមានលុយត្រូវជួយទំនុកបំរុងគាត់ផងដែរ !

បើបងប្អូនមាន៧០សប្បុរសជួយគាត់ផ្ទាល់សូមទាក់ទងទៅលេខគាត់ទៅ ៖ 086 984 686 សំរាប់ខ្ញុំសូមចូលរួម ជួយឧត្ថម្ភ 10$ ។