មនុស្សកើតមកមានរូបសម្បត្តិមិនដូចគ្នា អ្នកខ្លះកើតមកមានរូបរាស្រស់ស្អាតសង្ហារមិនខ្វះរបស់លិឍនោះទេ ខ្លះវិញទៀតស្រស់ស្អាតសង្ហារដែរតែរកតែលិឍមួយគ្មាន។ អ្នកខ្លះវិមុខដូចកំប៉ុងគោជាន់តែមានមន្តស្នេហ៍មិនខ្វះរបស់លិឍទេព្រោះគេពូកែនិយាយ។