ស្រ្តីជនជាតិចិនម្នាក់បានធ្វើឲ្យកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Wechat របស់ចិន តាមរយៈការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់នាងបានបង្កើតគ្រឿងសង្ហារឹមដូចជាគ្រែ សាឡុង ប្រដាប់ប្រដាផ្សេងៗទៀត ដោយប្រើដើមឬស្សី។ ស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងគឺធ្វើអំពីឬស្សី។

មិនត្រឹមតែការកែច្នៃរបស់ប្រើប្រាស់ គ្រប់យ៉ាងពីដើមឬស្សីប៉ុណ្ណោះទេ នារីម្នាក់នេះ បានយកចំណេះដែលនាងមានមកបង្រៀនតាមអុីនធឺណែត និង ទទួលកំរ៉ៃបន្ថែមទៀតផង។

ចង់ដឹងយ៉ាងណានោះសូមទស្សនារូបភាព និង វីដេអូខាងក្រោម៖

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

រូបភាពឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗកែច្នៃពីដើមឬស្សី

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖