ការប្រើប្រាស់ លក់ ឬ រក្សាទុកនូវគ្រឿងញានគឺជាអំពើខុសច្បាប់ អ្នករក្សា អ្នកប្រើប្រាស់ និង អ្នកលក់គ្រឿងញាននឹងត្រូវទទួលទោសតាមក្រោមនិតិវិធីក្នុងករណី ករឃើញ ឬ ចាប់បាន។ ការប្រើប្រាស់គ្រឿង និងបំផ្លាញសុខភាព និង សតិស្មារតីអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយក៏បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ និង កិត្តិយលគ្រួសាររបស់អ្នកផងដែរ។

នៅក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានគេបង្ហោះចែកតៗគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក៖ វីដេអូមួយដែលមានប្រភពពីប្រទេសវៀតណាម បានបង្ហាញនៅសកម្មភាពរបស់ប្រជាជន ជាពិសេសយុវវ័យ បាននាំគ្នាប្រើប្រាស់នៅគ្រឿង ញៀន។ ក្នុងនោះអ្វីដែលកាន់តែហួសហេតុ គឺពួកគេបានប្រើប្រាស់នៅទីសាធារណៈដោយមិនមានខ្លាចក្រែងចិត្តសមត្ថកិច្ចនោះទេ។ ហើយមួយវិញទៀត ពួកគេបានប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនមួយប្រភេទ ដោយមានការចាក់បញ្ចូនទៅក្នុងខ្លួនតែម្តង តាមរយៈសារ៉ាំង។

សកម្មភាពជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់គ្រឿងញានដោយប្រើសារ៉ាងម្ជុលចាក់

សកម្មភាពជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់គ្រឿងញានដោយប្រើសារ៉ាងម្ជុលចាក់

សកម្មភាពជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់គ្រឿងញានដោយប្រើសារ៉ាងម្ជុលចាក់

សកម្មភាពជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់គ្រឿងញានដោយប្រើសារ៉ាងម្ជុលចាក់

សកម្មភាពជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់គ្រឿងញានដោយប្រើសារ៉ាងម្ជុលចាក់

សកម្មភាពជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់គ្រឿងញានដោយប្រើសារ៉ាងម្ជុលចាក់

សកម្មភាពជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់គ្រឿងញានដោយប្រើសារ៉ាងម្ជុលចាក់

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖