ជីវិតសត្វនៅក្នុងព្រៃពិតជាផុយស្រួយណាស់ ព្រោះនៅក្នុងព្រៃពោរពេញទៅដោយសត្វសាហាវៗជាច្រើនដែលចាំវាយប្រហារសត្វដែលមានសមត្ថភាពខ្សោយជាងខ្លួន។ បើសិនជាអ្នកបានទស្សនាក្នុងវីដេខាងក្រោមអ្នកប្រាកដជាមានអារម្មណ៍សង្វេក និង កោតសរសើរកូនខ្លាឃ្មំុមួយក្បាលដែលត្រូវបានតាមវាយប្រហារដោយ មេតោមួយក្បាលតាំងពីលើគោករហូតដល់លើចុងឈើ ហើយរហូតដល់ក្នុងទឹក។ ជាសំណាងល្អកូនខ្លាឃ្មំុត្រូវបានរួចជីវិតដោយសារមេរបស់វាមកជួយសង្គ្រោះទាន់ពេល កុំអីកូនខ្លាឃ្មំុនោះក្លាយទៅជាចំណីរបស់មេតោនោះបាត់ទៅហើយ។

រូបភាពមេតោតាមវាយប្រហារកូនខ្លាឃ្មំុតែត្រូវបរាជ័យព្រោះត្រូវបានមេខ្លាឃ្មំុមកជួយទាន់ពេល៖

រូបភាពមេតោតាមវាយប្រហារកូនខ្លាឃ្មំុតែត្រូវបរាជ័យព្រោះត្រូវបានមេខ្លាឃ្មំុមកជួយទាន់ពេល៖

រូបភាពមេតោតាមវាយប្រហារកូនខ្លាឃ្មំុតែត្រូវបរាជ័យព្រោះត្រូវបានមេខ្លាឃ្មំុមកជួយទាន់ពេល៖

រូបភាពមេតោតាមវាយប្រហារកូនខ្លាឃ្មំុតែត្រូវបរាជ័យព្រោះត្រូវបានមេខ្លាឃ្មំុមកជួយទាន់ពេល៖

រូបភាពមេតោតាមវាយប្រហារកូនខ្លាឃ្មំុតែត្រូវបរាជ័យព្រោះត្រូវបានមេខ្លាឃ្មំុមកជួយទាន់ពេល៖

រូបភាពមេតោតាមវាយប្រហារកូនខ្លាឃ្មំុតែត្រូវបរាជ័យព្រោះត្រូវបានមេខ្លាឃ្មំុមកជួយទាន់ពេល៖

រូបភាពមេតោតាមវាយប្រហារកូនខ្លាឃ្មំុតែត្រូវបរាជ័យព្រោះត្រូវបានមេខ្លាឃ្មំុមកជួយទាន់ពេល៖