កីឡាកាសជាកីឡាមួយប្រភេទដែលមានការរៀបចំឡើងជាមុន យើងឃើញមានការវាយតប់យ៉ាងសាហាវដូចជាវាយនឹងញញួរ ជណ្តើរ កៅអី ។ល។ ប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកប្រាកដជាប្លែកព្រោះគាត់មិនវាយសាហាវទេដោយគ្រាន់តែបឺតមាត់គ្នាទៅវិញទៅមកម្តងម្នាក់ក៏ស្ទើរតែប្រកាច់ដែរ។