កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ធានាគារជាតិបានចេញមុខមកបកស្រាយចំពោះការចេញក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីច្រើនហួសហេតុពេក ធ្វើអោយមានការច្រឡំគ្នា។

ធនាគារបានរៀបរាប់ថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបោះក្រដាស ២០០០០ រៀល នេះ បានតែពីរដងទេ បើរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥មក គឺ ឆ្នាំ១៩៩៥ ពណ៌ក្រហម ឆ្នាំ២០០៨ គឺមានពណ៌ខៀវ។

ដូចនេះក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីគឺជាការបោះលើកទីបីប៉ុណ្ណោះ មិនច្រើនដូចសាធារណៈជន បានគិតនោះទេ។

សូមចុចShare ចែកបន្តអោយបានដឹងទាំងអស់គ្នា