ថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះតៗគ្នាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានធ្វើអោយមហាជនជាច្រើនលាននាក់ comment ពីភាពព្រឺព្រួចដែលជនរងគ្រោះបានក្លាយជាសាកសបគួរអោយញញើតបំផុត។