​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វៀតណាម៖ ក្នុងលោកនេះរសជាតិជីវិតមានគ្រប់បេបយ៉ាង និងពុំអាចពិពណ៌នាអស់ …​ នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បានរៀបរាប់ពីជីវិតពិតរបស់នាង ខណៈភ្នាក់ងាកាសែតរបស់វៀតណាមល្បីម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានទៅដល់ផ្ទះរបស់នាង បន្ទាប់ពីដឹងថា នាងតស៊ូមើលថែជំងឺរបស់លោកយាយ បើទោះជាគ្រួសារស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងណាក៏ដោយ … អ្វីដែលស្មានមិនដល់នោះ ខណៈដែលនាងប្រកាសលក់ខ្លួន​តាមអ៊ីនធើណេតនោះ គឺភ័ព្វសំណាងដ៏ធំរបស់នាងរត់ចូលមកតែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះរូបនោះ បានចុះផ្សាយពីរឿងរ៉ាវនារីខាងលើនេះថា នាងមានឈ្មោះ Thao ជនជាតិវៀតណាម បច្ចុប្បន្ននាងកំព្រាម្ដាយ រស់នៅជាមួយឪពុកចំណាស់ និងលោកយាយជរា ។ ប្រភពភពី Thao បានឱ្យដឹងថា ថ្ងៃមួយលោកយាយរបស់នាង Thao ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ ហើយគ្រួសារគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាល ដោយគ្រូពេទ្យទារថ្លៃព្យាបាលចំនួន ២៦០០ដុល្លារ ទៅ ៣០០០ដុល្លារ ខណៈដែលឪពុករបស់នាងមានលុយត្រឹម ២០០០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Thao ខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែមិនចង់បាត់បង់លោកយាយរបស់នាង ដោយស្រណោះថា តាំងពីតូចនាង រស់នៅជាមួយលោកយាយ ពោលគឹលោកយាយរបស់នាងប្រៀបដូចជាម្ដាយយ៉ាងដូច្នេះដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្វីបើគ្រួសារគ្មានលទ្ធភាព ប៉ុន្តែ Thao បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកថា នាងនឹងរកប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលលោកយាយឱ្យបាន ។ ថាហើយ Thao ក៏ចេញបាត់ ហើយព្រោះតែគ្មានការងារណាដែលផ្ដល់លុយឱ្យនាងបានច្រើនដូចនេះ ត្រឹមតែរយៈពេល ១-២ថ្ងៃ នាងក៏បានសម្រេចចិត្តប្រកាសល ក់ ព្រ ហ្មចា រីរបស់នាងតាមអ៊ិនធឺណេត ក្នុងតម្លៃ ២០០០ដុល្លារ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង Thao បានបន្តថា បានប្រហែល ៥នាទី ស្រាប់តែមានបុរសចំណាស់ម្នាក់ បានទាក់ទងមកនាង ដោយណាត់ហូបបាយល្ងាច រួចបន្តទៅបន្ទប់សណ្ឋាគាតែម្ដង ។ បុរសរូបនោះ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត្តឱ្យស្គាល់ឈ្មោះឡើយ ដោយអាយុរបស់គេបង Thao រហូតដល់ ២០ឆ្នាំ និងបានសុំ Thao កំដរគេត្រឹមរយៈពេល ៥យប់ គេនឹងឱ្យ ២០០០ដុល្លារភ្លៀម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាឈឺចាប់ខ្លាំងយ៉ាងណាក្ដី ក៏ Thao ព្យាយាមកំដរបុរសចំណាស់រូបនោះរហូតដល់រយៈពេល ៥យប់ បុរសនោះក៏បានហុចស្រោមសំបុត្រដាក់លុយមួយឱ្យ Thao ហើយក៏ចេញបាត់ទៅ ។ គ្រាន់តែបានលុយភ្លៀម Thao ក៏បានកាន់លុយនោះទាំងទឹកភ្នែក មកឱ្យឪពុកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ហើយស្រាប់តែបើកស្រោមសំបុត្រនោះភ្លៀម Thao ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ដោយមានលុយរហូតដល់ ២២០០០ដុល្លារឯណោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Thao មិនមែនជាមនុស្សលោភលន់ឡើយ ថ្វីបើនាងកំពុងជួបវិបត្តក៏ពិតមែន ដូចនេះទើបនាងដកលុយទុកតែ ២០០០ដុល្លារ ចំណែក ២០០០០ដុល្លារទៀតនាង បានតាមស្វែងរកបុរសរូបនោះដើម្បីប្រគល់លុយឱ្យវិញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីបំផុត Thao ក៏បានទៅដល់ភូមិគ្រឹះមួយ ដែលជាភូមិគ្រឺះរបស់បុរសចំណាស់រូបនោះ ហើយនាងក៏បានសុំជួបបុរសនោះ ដោយរកហេតុផលកុហក់ផ្សេងៗ ប៉ុន្តែពេលនោះនាង ក៏បានជួបជាមួយប្រពន្ធរបស់បុរសនោះផ្ទាល់តែម្ដង ។ ដោយសារតែបានដឹងរឿងគ្រប់សព្វ ប្រពន្ធរបស់បុរសនោះបានចាប់ដៃ Thao ជាប់ហើយរុញទៅជ្រុងម្ខាងព្រមទាំងពោលថា «ខ្ញុំដឹងរឿងនាង និងប្ដីខ្ញុំអស់ហើយ» Thao ភ័យខ្លាំងណាស់ តែនាងមិនអាចនិយាយអ្វីបានក្រៅពីយំ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីនោះបាននិយាយទៀតថា «នាងជាមនុស្សស្រីដែលស្អាត និងមានទឹកចិត្តល្អ ប្ដីរបស់ខ្ញុំពិតជាពូកែមើលមនុស្សណាស់…តាមពិតលុយ ២០០០០ដុល្លារនេះ គឺជាចេតនារបស់ខ្ញុំជាមួយប្ដី ដែលចង់ដឹងថា បើនាងជាមនុស្សល្អមែន នាងនឹងមករកយើងដល់ផ្ទះដើម្បីប្រគល់លុយឱ្យវិញ ហើយអ្វីដែលគិត គឺត្រឹមត្រូវមែន នាងជាមនុស្សល្អ» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីដដែលបន្តថា «ខ្ញុំរៀបការជាមួយប្ដីរបស់ខ្ញុំបានរយៈពេល ២០ឆ្នាំហើយ តែគ្មានកូនម្នាក់សោះ! ចូរនាងនៅជាមួយពួកខ្ញុំទៅ ដើម្បីបង្កើតកូនម្នាក់ឱ្យប្ដីរបស់ខ្ញុំ» ។ Thao បានត្រឹមតែឈររឹងខ្លួន និយាយអ្វីក៏មិនចេញដែរ ទីបំផុតបុរសចំណាស់រូបនោះបានបើករថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់យកលុយចំនួន ៤,៤០០ដុល្លារបន្ថែមទពីលើលុយ ២០០០០ដុល្លារនោះទៅឱ្យឪពុករបស់ Thao ដល់មន្ទីរពេទ្យ ហើយសន្យាថា នឹងមើលថែ Thao អស់មួយជីវិត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលជួបហេតុការណ៍ប្រែប្រួលលឿនយ៉ាងនេះ Thao នាងក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយបុរសខាងលើនេះ រហូតដក់បច្ចុប្បន្ននាងមានផ្ទៃពោះហើយ ហើយនាងបានបញ្ជាក់ថា នាងនឹងចាកចេញពីភូមិគ្រឹះនេះ នៅពេលដែលនាងសម្រាលកូនរួច ព្រោះមិនចង់ឱ្យមានបញ្ហានៅពេលក្រោយ ។ ជាចុងក្រោយនាង Thao នៅតែនិយាយថា នាងមិនប្រាកដក្នុងចិត្តថា តើនាងនឹងបន្តរស់ក្នុងជីវិតជាម្ចាស់ក្សត្រីដូចនេះ ឬអត់ នោះទេ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​