ក្នុង ពិធី រម្លឹក ខួប ៧០ ឆ្នាំ ដែល បារាំង ប្រគល់ សិទ្ធិអំណាច ទៅ ឲ្យ វៀតណាម គ្រប់គ្រង លើទឹក ដី កម្ពុជា ក្រោម លោក ថាច់ សេដ្ឋា ប្រធាន សហគមន៍ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម បាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយ ច្រើន ពី ប្រវត្តិ កម្ពុជា ក្រោម រួមទាំង រឿងរ៉ាវ ដែល បារាំង ផ្ទេរសិទ្ធិ អំណាច នេះ ទៅ ឲ្យ វៀតណាម ផងដែរ ។ លើសពីនេះ លោក លើកឡើងថា ខ្មែរ ទេ

ដែល មានគុណ ចំពោះ វៀតណាម មិនមែន វៀតណាម មានគុណ ចំពោះ ខ្មែរ ឡើយ ។
លោក ថាច់ សេដ្ឋា បាន រម្លឹក គុណ មួយ របស់ កម្ពុជា ដែល ធ្លាប់មាន ចំពោះ វៀតណាម គឺ ការ ឲ្យ វៀតណាម មក រស់ នៅលើ ទឹកដី

កម្ពុជា ។ លោក រៀបរាប់ថា កាលនោះ ស្តេច ខ្មែរ ( ព្រះបាទ ជ័យ សេដ្ឋា ទី ២ មាន មហេសី ជា កូន ស្តេច វៀតណាម ) បានអនុញ្ញាត ឲ្យ ជនជាតិ វៀតណាម មក រស់ នៅលើ ទឹកដី

Qកម្ពុជា ។ លោក បន្តថា នា សម័យ នោះ វៀតណាម បាន នាំ អង្ករ ពី កម្ពុជា ក្រោម ( កូសាំងស៊ីន ) ទៅកាន់ វៀតណាម ដើម្បី ផ្គត់ផ្គង់ និង ចិញ្ចឹម ប្រជាជន វៀតណាម។  
 
ប្រធាន សហគមន៍ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម រូបនេះ ថ្លែង ដូច្នេះ ថា « វៀតណាម ដែល ដឹងគុណ ម្តង ទេ ? អត់ ដឹងគុណ ទាល់តែ សោះ ។ ខ្ចី ដី គេ ហើយ យក ដី គេ ទៀត » ។ 
 
បន្ទាប់មក លោក បាន បរិយាយ ពី រឿង កម្ពុជា អនុញ្ញាត ឲ្យ កងទ័ព វៀតណាម មកឈរ ជើង នៅ ទឹកដី កម្ពុជា ក្រោម រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ដើម្បី មាន ទីតាំង ប្រយុទ្ធ ជាមួយ ពួក យៀកកុង និង ពួក ចក្រ ព័ទ្ធ ( អាមេរិក )

រហូត មានការ ទម្លាក់ គ្រាប់បែក មកលើ ទឹកដី កម្ពុជា ។ លោក សង្កត់ធ្ងន់ថា « និយាយ ពី ការដឹងគុណ វិញ យួន ត្រូវ ដឹងគុណ ខ្មែរ បាន ស័ក្តិសម ព្រោះ ខ្មែរ បានធ្វើ គុណ ទៅលើ យួន ច្រើនណាស់ » ។ 
 
រំលើកគុណ របស់ កម្ពុ ជា ដែលមាន ចំពោះ វៀតណាម រួចហើយ លោក ថាច់ សេដ្ឋា ក៏ បង្ហាញ ការហួសចិត្ត និង មិន យល់ ដែល ខ្មែរ ខ្លះ មិនសូវ ដឹងគុណ បុព្វបុរស ខ្មែរ តែ បែរជា ដឹងគុណ វៀតណាម ទៅវិញ ។

លោក លើកឡើងថា បុព្វបុរស ខ្មែរ មួយចំនួន ដូចជា ឧកញ៉ា សឺ ន គុយ ជាដើម បាន បាត់ បង់ជីវិត ដោយសារ វៀតណាម ។ « យើង មិនអាច ដឹងគុណ [ យួន ] បានទេ ។ យើង ឈឺចាប់ ណាស់ នៅពេលដែល ឮ អ្នក ណាមួយ ដឹងគុណ យួន ….» ។
 
ប្រធាន សហគមន៍ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម ប្រាប់ អ្នកចូលរួម ថា ទោះ បារាំង ប្រគល់ សិទ្ធិអំណាច ទៅ ឲ្យ វៀតណាម កាន់កាប់ កម្ពុជា ក្រោម អស់ រយៈពេល ៧០ ឆ្នាំ ហើយក៏ ដោយ ក៏ ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា នៅតែ ចាត់ទុក កម្ពុជា ក្រោម ថា ជា ទឹកដី របស់ ខ្មែរ ដដែល ៕