​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលា ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខ ច្បា ប់ បើសិនជាបណ្តែតបណ្តាយអោ យ កើ តឡើង នូវ បាតុភាព បទល្មើស នៅក្នុងសាលារៀនដូចជា ករណីហឹង្សាជាដើមដែលធ្វើឱ្យប៉ះពា ល់ ដល់ ដំណើរ ការ កំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងវិស័យអប់រំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងមិនទុកឱ្យកម្ទេចភ្លើ ង តូចៗ នៃភាពអសកម្មក្នុ ងកា រ ផ្តល់សេវា អ ប់រំ បង្កទៅជាអគ្គិភ័យបា ន ឡើ យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមការលើកឡើង រ បស់ លោកឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានី ភ្នំ ពេញ ក្នុងឱកាស បិទសន្និបាតការងារអ ប់ រំឆ្នាំ សិ ក្សា ២០១៨-២០១៩ និងទិសដៅការ ងា រឆ្នាំ សិក្សា ២០១៩-២០២០ កាលពីរសៀលថ្ងៃ ទី ៣១ មករា ២០២០ នៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា
រាជធានីភ្នំពេញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឃួង ស្រេង បានមានប្រសាសន៍ថា
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោ យ នេះ នៅតាមសាលារៀនមួយ ចំ នួន តូច មានការកើតឡើងនូវបា តុ ភា ពល្មើ ស ដូចជា ករណីហឹង្សាលើសិ ស្សនា រី នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ប៊ុនរ៉ានី ផ្សារដើមថ្កូវ និ ងករ ណីហឹង្សា បណ្តា លឱ្យ ស្លាប់សិស្ស សាលាអន្តរ ទ្វីបអា មេ រិកាំង ជាដើម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអភិបាល បានស្នើឲ្យប្រធានមន្ទីរ និងគ ណៈគ្រប់គ្រ ង សាលា ត្រូវចាត់តាំងអនុ វ ត្តគោ លនយោ បា យ ភូមិ-សង្កាត់ មានសុវ ត្ថិភា ព ឱ្យបានម៉ឺងម៉ា ត់ និងត្រូវពង្រឹងវិន័យផ្ទៃក្នុងសា លា រៀនទាំ ង រដ្ឋ និងឯកជន ឡើ ង វិញ ដោយមិនត្រូវបណ្តែតបណ្តោយឱ្យ កើ តមា នបាតុ ភាព អសកម្ម ឬ បញ្ហាក្មេងទំនើងក្នុង សា លារៀន កើតមានតទៅទៀតឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្តថា សាលារៀន គឺជាថ្នាលបណ្តុះបណ្តាល អ ប់រំ មិនមែនជាកន្លែងប្រព្រឹត្តប ទ ល្មើស ឬ ប្រមូល ផ្តុំប្រើប្រា ស់អំ ពើហឹង្សាណាមួយឡើយ ដូច្នេះប្រសិនបើមានករណី ល្មើ សកើ តមាន ឡើង ក្នុង សា លារៀ នណាមួ យ នោះ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ និ ងគណៈ គ្រប់ គ្រងសា លាផ្ទា ល់ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំ ពោះ មុ ខ ច្បាប់ និង ចំពោះ មុខ ឪពុ កម្តា យអា ណាព្យាបាលសិស្ស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលរាជធានី ភ្នំ ពេញ នឹងចាត់វិធានការសមស្រប ចំ ពោះ បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើ រ ការ កំណែ ទ ម្រង់ ស៊ីជម្រៅ ក្នុងវិ ស័យ អប់រំ របស់រាជរដ្ឋាភិបា ល និងមិនទុកឱ្យក ម្ទេ ច ភ្លើងតូ ច ៗ នៃភាពអសកម្ម ក្នុ ងការ ផ្តល់សេ វា អប់រំ បង្កទៅជាអគ្គិភ័យបាន ឡើ យ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រប់អង្គភាព សាលារៀនរដ្ឋ និងឯ ក ជន ដែលស្ថិតក្រោមឱវាទ ម ន្ទី រអ ប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធា នី ភ្នំ ពេ ញ
ត្រូវតែបន្តផ្តល់សេវា អ ប់រំ ឱ្យបានល្អប្រ សើ រ ដោយ ត្រូវបន្តផ្តល់សេវាអប់រំជូ ន ក្មួ យៗសិ ស្សានុសិ ស្ស ប្រកបដោយគុណ ភា ព , មនសិការវិជ្ជាជី វៈខ្ពស់ និងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសី ល ធម៌ គ្រូ បង្រៀ ន ដើម្បីឱ្យសក្តិសមទៅនឹ ង ការប្រ សិទ្ធ នាមថា ជា “មាតាបិតាទីពីរ របស់សិស្ស”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវបន្តការខិតខំប្រមូល កុ មា រដល់ និងក្នុងវ័ យ សិក្សា បានចូ លរៀន គ្រប់ ៗគ្នាប្រ ក បដោ យស មធ ម៌ បរិ យា ប័ន្ន មានគុណភា ព និងទទួលបានកា រ អប់ រំពេញលេញ យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹម ថ្នាក់ ទី ៩ ត្រូវពង្រឹងការ គ្រ ប់គ្រង និងជំរុញច ល នាប្រឡ ងប្រណាំ ង តាមបណ្តាសាលារៀន ទាំង អស់ ដើម្បីផ្តល់ការលើក ទឹ កចិ ត្ត ចំពោះ នាយក នាយិកាល្អមានស្នា ដៃ សាលារៀនគំរូ និងសាលារៀនដែ ល មានបរិ ស្ថានល្អ ស្អាត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវបង្កើតកម្មវិធីអប់រំ ផ្ស ព្វផ្សា យប ន្ថែ ម ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រយុ ទ្ធ ប្រ ឆាំង អំ ពើ ហឹង្សា ការជួ ញដូរ ស្រ្តីកុ មារ លុបបំបាត់ការរើសអើ ង ក្នុង ស ង្គម ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ មេរោ គអេដ ស៍ ជំងឺអេ ដ ស៍ គ្រោះថ្នា ក់នៃ ការ ប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀន និងការអប់រំពាក់ព័ន្ធ នឹ ងកា រគោរ ពច្បាប់ ចរាច រណ៍ផ្លូ វ គោក ជាដើម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីបំផុសស្មារតីចូលរួម ទប់ស្កាត់ និងការគោរពច្បាប់ ក្នុងស្រទា ប់សិ ស្ស និងយុវជន ដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សី នៃសង្គមជាតិយើ ង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវជំ រុញកា រផ្ស ព្វផ្សា យ និងទប់ស្កាត់ការលក់ នំ ចំណី ផ្អែម និងភេស ជ្ជៈ ផ្អែមក្នុងបរិវេណសាលារៀ ន ដូ ចអ្វីដែលរដ្ឋបាល រា ជធា នីភ្នំ ពេញ បានធ្វើការណែនាំនាពេលក ន្ល ង មក ពីព្រោះ ការទទួលទាននំចំ ណី ផ្អែម និងភេសជ្ជៈ ផ្អែម ខ្លាំង នឹងធ្វើឱ្យសិស្សា នុ សិស្ស ត្រូវប្រឈមមុខនឹងហា និ ភ័យ ដូចជា ជំងឺដ ង្កូវស៊ី ធ្មេញ ជំងឺបេះដូង ជំងឺធាត់ហួសកម្រិ ត និងជំងឺទឹកនោម ផ្អែម ជាដើ ម ហើយប្រសិនបើធនធា ន មនុ ស្សរប ស់យើ ងមានសុ ខភា ព មិនល្អ នោះសង្គមជាតិក៏ត្រូវជួប ប្រ ទះប ញ្ហាដែ រ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពី ប ញ្ហានេះទាំ ងអ ស់ គ្នា។ ចំពោះសាលារៀនមួយ ចំ នួ ន ដែលមានអគារចា ស់ ទ្រុឌ ទ្រោម ថ្នាក់ដឹកនាំម ន្ទី រ និងគណៈគ្រប់គ្រ ង សាលា ត្រូវចុះ ពិនិត្យ ដោះស្រាយ ឱ្យអ ស់ ល ទ្ធភា ព ចៀសវាងការកើត មា នគ្រោះ ថ្នាក់ចៃ ដន្យ ណាមួយ កើត មាន ឡើ ង។ ក្នុងករ ណី ចាំ បាច់ ត្រូវលើកគម្រោងមក រ ដ្ឋបាល រាជ ធានី ភ្នំពេ ញ ដើម្បីស្នើសុំជួសជុ ល ឬ សាងសង់អគារថ្មីឡើ ង វិ ញ។

លោកបានបញ្ជាក់ផ ង ដែរថា បច្ចុប្បន្ននេះ ជំងឺរលាកសួតដោយ វី រុសកូ រ៉ូណា ថ្មី (2019-nCoV) កំពុងរាតត្បាតដល់បណ្តា ប្រ ទេស មួយ ចំនួន ជុំវិញ ពិភ ពលោ ក ក្នុងនោះសូមលោក គ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកអប់រំ ទាំងអ ស់ ជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ក្មួយៗសិ ស្សា នុសិ ស្ស កុំឱ្យមានការព្រួយ បា រម្ភ ឬ ភ័យខ្លាចខ្លាំង ពេ កដោយត្រូវជឿជាក់ចំពោះ ចំ ណាត់កា ររប ស់រាជ រដ្ឋា ភិបា ល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ អ្វីដែលយើងត្រូវយកចិ ត្ត ទុកដា ក់និ ងអនុ វត្តចំ ពោះ មុ ខ គឺ ត្រូវរួមគ្នាលុប បំ បាត់ និងវាយបកភ្លាមៗចំពោះ ព័ ត៌ មាន មិ នពិត ឬ ព័ត៌មាន
បំពុលសង្គម (Fake News) ដោយត្រូវជឿជាក់តែលើប ណ្តា ញសា រព័ត៌មានរបស់ រ ដ្ឋ យន្ត ការអ្ន កនាំ ពា ក្យ
របស់រដ្ឋបាលរាជ ធា នីភ្នំ ពេ ញ ក្រសួងអប់រំ និងក្រសួងសុខាភិ បាល ទើបចាត់ទុកថាជាព័ត៌មា ន ផ្លូ វកា រ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកហែម ស៊ីណារ៉េត ប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិ ង កីឡា រាជធា នី ភ្នំ ពេញ បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ឲ្យ ដឹ ងថា រយៈពេលពីរថ្ងៃ នេះ សមាជិកសមាជិកានៃអ ង្គ ស ន្និបាត បានពិភាក្សានិងសម្រេចជាវិធានកា រ មួយ ចំនួ នក្នុង នោះ រួ មមា ន ការប្រមូលកុមារចូល រៀន ក្នុង វ័យ មត្តេយ្យសិ ក្សា ។

ការគ្រប់គ្រងសាលារៀនស្អាតទូទាំង រា ជធា នីភ្នំពេ ញ ប្រសិទ្ធភាពនៃ ការ បង្រៀននិ ង រៀន។ ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអគារ ធ ន ធាន និងសាលា ប្រ កប ដោយប្រ សិ ទ្ធភាព ។ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងក ម្ម វិធី អប់រំ ប្រព័ ន្ធសម្រា ប់គោល ដៅអប់ រំពេញ មួយ ជី វិ ត ។ អភិវឌ្ឍយុវជ នឲ្យមានកាយសម្បទាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើ សី លធ ម៌រស់ នៅល្អ ចេះរួមរស់ជា មួយ គ្នាដោយ សន្តិភា ព និងសុខ ដុ មរម នី យកម្ម ។

លើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមច្នៃ ប្រ ឌិត បង្កើតថ្មី និងស្មា រតីស ហគ្រិ នភា ព ។ ពង្រឹ ងការ អនុវ ត្ត ការវិភាគអប់រំកាយគ្រឹះស្ថានសិក្សា និ ងការបានសម្រេចទិសដៅឆ្ពោះទៅ កី ឡាអាស៊ី ហ្គេម ឆ្នាំ២ ០ ២៣៕អត្ថបទ៖ CEN