​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ អ្នក ឲ្យ រហស្សនាម មាតា ដៃ ១០០ ពិតជា មិន ខុស អី បន្ដិច នោះ ទេ ឃើញថា នាង ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ខ្លាំង ណាស់ ដោយសារតែ ការ ញៀន នឹង ល្បែង បៀរ សុខចិត្ត ភ្លេច បាយ ភ្លេច ទឹក រហូតដល់ ធ្លាក់ខ្លួន ឈឺ ក៏ មិន ខ្ចី ងើប គូទ ចេញពី វង់ បៀរ ដែរ ខំ ស៊ូទ្រាំ ទាំង ឈឺ ទាំង ជា ជួល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេ ឲ្យ កោសខ្យល់ ឲ្យ ទាំង កណ្ដាល ហ្វូង ក្នុង វង់ បៀរ រហូត របូត អាវទ្រនាប់ បង្ហាញ សាច់ ខ្នង ធ្វើ ឲ្យ ពួក បង ៗ រឹត តែ ខ្វាយខ្វល់ ដេក មិន លក់ បក់ មិន ល្ហើយ ចង់តែ ទៅ អង្គុយ មើល អូនៗ លេង បៀរ ដែរ ព្រោះ បាន សប្បាយ ភ្នែក មើល របស់ ហ្វ្រីៗ នៅ កណ្ដាលវាល កុំ ដល់ ម្ល៉ឹង ពេក អី អូន ទុក មុខ ឲ្យ ប្ដី ខ្លះ ផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម ការសង្កេត នៅ ក្នុង ឃ្លី ប វីដេអូ នេះ ឃើញ ថា ១ វង់ នេះ សុទ្ធ ល្អ ណាស់ ពោល គឺ សុទ្ធតែ ស្រីៗ តែម្ដង វ័យ ស្របាលៗ គ្នា ដូច គេ សិត សម្រិតសម្រាំង អីចឹង។ សកម្មភាព នេះ វា ស្ទើរតែ ក្លាយ ជា រឿង ធម្មតា ទៅហើយ សម្រាប់ អ្នកញៀន ល្បែង បៀរ គ្មាន អ្វី គួរ ចាប់អារម្មណ៍ នោះ ទេ ប៉ុន្ដែ សម្រាប់ មនុស្ស ស្រី មួយ ចំនួន ធំ ដែល គេ មាន ចរិត ជា ស្រី មេផ្ទះ ពិតប្រាកដ ក៏ដូចជា បុរស ៗ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា ប្ដី ពិតជា ហួសចិត្ត ខ្លាំង ណាស់ នៅពេល ដឹង ថា ប្រពន្ធ របស់ ខ្លួន ឆ្លៀតពេល ប្ដី មិន នៅផ្ទះ ចេញទៅ រក ស៊ី ធ្វើ ការបាត់ ពួកនាងៗ ដែល ញៀន ល្បែង បៀរ បាន តេ ណាត់គ្នា ប្រជុំ ជើង អង្គុយ ដំកង់ ភ្លាមៗ នាំគ្នា លេងបៀ រដាក់ លុយ ចាញ់ យ៉ាង សប្បាយចិត្ត មិន ខ្វល់ មិន គិត ពី ការ លំបាក របស់ ប្ដី ដែល ខំប្រឹង ធ្វើការ មួយ ថ្ងៃៗ មិន ហ៊ាន ឈប់សម្រាក សោះ ទោះ ឈឺ ល្មមៗ ក៏ មិន ហ៊ាន ឈប់ ដែរ សុខចិត្ត ស៊ូទ្រាំ ទាំង ឈឺ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បី រកលុយ ទុក ផ្គត់ផ្គង់ ជីវភាព គ្រួសារ ឲ្យ បាន សមរម្យ និង គេ តែ ផ្ទុយទៅវិញ ប៉ះចំ ប្រពន្ធ កញ្ជើ ធ្លុះ ញៀន និង ល្បែង សង ដូចជា បៀរ ចាក់ ឆ្នោត ពិតជា រហាម ដដែល។
ការ លើកឡើង នេះ សំដៅ ទៅលើ ក្រុម ស្រីៗ មួយ ចំនួន តូច ប៉ុណ្ណោះ ដែល មិន ចេះ គិតគូរ យកលុយ ទៅ បំផ្លាញ ក្នុង វង់ល្បែង ស៊ី សង ចំពោះ ស្រីៗ ដែល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា សុភាពនារី ជា មេផ្ទះ ពេញលក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ យើងខ្ញុំ មិន និយាយ ទេ សុំ អធ្យាស្រ័យ បើ ប៉ះពាល់ អារម្មណ៍ បងប្អូន សុភាពនារី ទាំងឡាយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាស់ៗ តែ និយាយ ថា ស្រីៗ កាលណា ឈ្លក់ នឹង ល្បែង ស៊ី សង ហើយ នោះ ស្អី ក្នុង ផ្ទះ ក៏ មិន សល់ ដែរ គឺ នាង ប្រមូល លក់ អស់ហើយ ដើម្បី បាន លុយ បន្ដ លេង ទៀត ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង នេះ ទៀត គឺ ជួនកាល របស់ ផ្ទាល់ខ្លួន ដី កេរ ម៉ែ ចែក ឲ្យ ១ ដុំ ក៏ គេ អាច ហ៊ាន កាត់កង លក់ ដែរ បើ ដល់ ដំណាក់កាល ចុងក្រោយ ហើយ នោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អំពើ ហិង្សា ក្នុង គ្រួសារ វា នឹង កើតមាន ចំពោះ គ្រួសារ អ្នក ឬក៏ អាច ឈាន ទៅដល់ បែកបាក់ គ្រួសារ ប្ដីសី កូនចៅ ក៏ មាន ដោយសារតែ ល្បែង ស៊ី សង ខុស ទំនង ទាំងអស់នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្យ៉ាងទៀត ស្រីៗ ដែល ញៀន ល្បែង ភាគច្រើន ចិត្តធំ ណាស់ លេង ចាញ់ លុយ ទាំង ដៃ ៗ ខណៈ បើ មានកូន ទារ លុយ ទិញ នំ ញាំ បន្ដិច បន្ដួច ជេរ បញ្ចោរ វាយ ដំ កូនចៅ ក៏ មាន ដែរ តែបើ ចាញ់ល្បែង វិញ អស់ ប៉ុន្មាន ក៏ មិន ស្ដាយ ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីៗ ជា អ្ន កញៀន ល្បែង ទោះ មាន លុយ វាល់ កោដិ ក៏ មិន គង់ ដែរ ទី ១ លេងល្បែង ចាញ់ អស់ លុយ ទី ២ ទៀត ចាយវាយ គ្មាន ចេះ រិះ ខាំ អី ទេ ចិត្តធំ ជាង ប៉ែត ទៅទៀត ចាយវាយ គ្មាន ខ្ទង់ ច្បាស់លាស់ ជាហេតុ នាំ ឲ្យ ជីវភាព គ្រួសារ ធ្លាក់ ដុត ដាប វេទនា ត កូន ត ចៅ ជួនកាល លែង លះ គ្នា បើ មិន ដូច្នោះ ទេ ប្ដីៗ ត្រូវ រង ការ អាម៉ាស់ ពី ប្រពន្ធ ញៀន ល្បែង ទាំងនោះ មិន ខាន ព្រោះ ត្រូវ ញាតិ ជិតខាង និន្ទា ពេញ ភូមិ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន ស្រីៗ ខ្លះ ទៀត មិន ត្រឹមតែ ញៀន នឹង ល្បែង ស៊ីសង បៀរ ឆ្នោត ប៉ុណ្ណោះ ទេ តែ គេ ក៏ ជា អ្នក ញៀន ស្រា បៀរ មិន ចាញ់ បុរស ៗ ប៉ុន្មាន ដែរ ប្រុស ល្មម សុំ ខ្មាស តែម្ដង ទាំង ល្បែង ទាំង ផឹក ម៉ា ចប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា ចុងក្រោយ សូម សំណូមពរ ដល់ ស្រីៗ ទាំងឡាយណា ដែល ធ្លាប់ ឈ្លក់ វង្វេង និង ល្បែង ស៊ី សង ទាំង ល្បែង បៀរ ក្ដី ចាក់ ឆ្នោត ក្ដី មេត្តា ភ្ញាក់ រលឹក វិញ ដើរមក កាន់ ផ្លូវ ត្រូវ វិញ មក ដើម្បី សុភមង្គល ក្នុង គ្រួសារ ក៏ ដូច អនាគត កូន ៗ របស់ ខ្លួន ផង ដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឈប់ បាន ឈប់ ទៅ អាណិត ប្ដី អាណិត កូនៗ ដែល គ្នា កំពុង សិក្សា រៀន សូត្រ កុំ ឲ្យ ប៉ះពាល់ អារម្មណ៍ ក្មេងៗ ដល់ ថ្នាក់ បើ ម៉ែ លេង បៀរ រហូត របូត អាវទ្រនាប់ ចឹ ងៗ អី ឲ្យ កូន និង ប្ដី យក មុខ ទៅ ទុក ឯណា ចំណែក អ្នក មិនទាន់ របូត អាវ ក៏ ប្រញាប់ បញ្ឈប់ សកម្មភាព របស់ ខ្លួន ទៅ កុំ ឲ្យ របូត អាវ ក្នុង បែបនេះ អាក្រក់ មើល ណាស់ ៕អត្ថបទ៖ថ្មីៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​