​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Hai Ravid បានរៀបរាប់ថា៖ ថ្ងៃនេះខែមុនគឺថ្ងៃទី24-12-2019 ប៉ាបានដើរចូលមន្ទីរពេទ្យត្រូវត្រួតពិនិត្យឈាម ស្គែន ថតផ្សេងៗជាច្រើនមុខដើម្បីត្រៀម ចោះ និងចាប់ យកគ្រួស ពីក្នុង ថង់និង ទងប្រម៉ា ត់រហូត ដល់ម៉ោ ង2រសៀលត្រូវអត់ បានហូបអីទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី26-12-19 ចូលប្លុក ដើម្បីធ្វើការចោះ ចាប់ ម៉ោង9ព្រឹករហូ តដល់ ម៉ោង5ទើបចេ ញពីប្លុកម កកន្លែងស ង្គ្រោះ ។ ស្អែកោឡើងទើប ពេទ្យប្រាប់ ថាការលូ ក ចាប់ យកគ្រួសនៅ ថង់ប្រម៉ា តុត្រូវប រា ជ័ យដោ យសា រក្រ ពះ គាត់យា និងពោះវៀនគាត់ស្អិ តមិន អា ចធ្វើការលូ កចាប់ កើត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសួរថាចុះលោកគ្រូឲ្យគេ ស្គែនពោះ វៀនដោ យ ចា ញ់បញ្ចូល ទឹកថ្នាំមើល មិនដឹ ងទេអីថាមានបញ្ហាឬមិន មាន ពេទ្យឆ្លើយ ថាកា រស្គែនហ្នឹងមើ លឃើ ញតែ លើៗ តើពិតទេ? បើឃើញតែលើៗដូចគាត់តើស្គែនបានប្រយោជន៍អី? ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិន សម្រេចក៏ ហីចុះ តែរ យៈពេ លបីថ្ដៃបន្ទាប់ម កប៉ាខ្ញុំចា ប់ផ្តើមហើ មពោះ តឹង ទៅៗ ធ្វើឲ្យគាត់ចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងមិនអាច ទ្រាំបាន រហូត ដល់ថ្ងៃទី31-12-2019 ពេទ្យថាត្រូវវះ បើ កដៃ ដើម្បីដោះ ពោះ វៀនស្អិត គា ត់ ខ្ញុំសួរ ថាតើ មានប ញ្ហាទេ លោ កគ្រូ ក្តីសង្ឃឹមយ៉ា ងម៉េ ចដែរ ពេទ្យថាសួរ ចឹងគាត់មិនអាចឆ្លើយបានទេ ការដែលសំខាន់គឺត្រូវដោះបញ្ហា សិន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះការសម្រេចចិត្តមានតែតាមពេទ្យ
បន្ទាប់ពីវះរួច បានបីថ្ងៃគឺចាប់ផ្តើមមា នហៀរទឹ កចេញពីក្នុងពោះមក តានថ្នេរ ខ្ញុំសួរពេទ្យទៀតថាតើមា នបញ្ហាអីទេ គាត់ថាមិនអី ទេដោយសា រការ ត ពោះវៀនមិន ទាន់ជិ តល្អ បន្តិចទៀតលែងអីហើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លាងមួយថ្ងៃពីរដងនៅតែមិនសះ រហូតដល់ថ្ងៃទី12-01-2020ពេទ្យថា ដាច់ថ្នេរ អស់ ហើយត្រូវចូលប្លុ កម្តង ទៀតដើម្បីវះកាត់ សា ច់ស្អុ យចេញ ខ្ញុំសួរថាតើយ៉ាងណាដែរហើយមានបញ្ហាអីទេ សង្ឃឹម ប៉ុន្មាន គាត់ថាសួ រចឹង គាត់ ពិបា កឆ្លើយ តែ មិន អីទេ ។ ការវះលើកនេះប៉ាត្រូវបញ្ចូលឈាមអស់ពីរសាក់ ព្រោះកម្លាំងកាន់តែខ្សោយហើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីវះពីបីថ្ងៃឃើញថាប្រហែលជាមិនអីទេទោះបីត្រូវចំណាយប្រើថ្នាំល្អៗក្តី ទៅទិញថ្មាំខាងក្រៅខ្លួនឯងពោះនៅពេទ្យថ្នាំដូចគ្នាតែត ម្លៃថ្លៃជា ងខាងក្រៅ
ថ្ងៃទី6នៃការវះលើកទីបីពេទ្យអាចហុតទឹកស៊ុបបានតិចទៅទោះបីគាត់មិន ទាន់ ដើរខ្យល់ក្តីមិន អីទេ បន្ទាប់ពីធ្វើតាមពេទ្យមានអីគ្រាន់តែប៉ាហូបទឹកស៊ុបតិចៗសោះចា ប់ផ្តើមមិនស្រួល គឺមានហៀរខ្ទុះ ចេញតាមថ្នេរដូចលើកមុ នចឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំក៏បានតេទាក់ទងទៅពេទ្យប្រាប់ និងសូមជួបគាត់ដើម្បីពិភាក្សា ព្រឹកឡើងគាត់ម កពិនិត្យនិងប្រាប់ ថាត្រូវចូលប្លុ កវះ ម្តងទៀត ខ្ញុំភាំងស្មារតីព្រលឹងហា ក់ហោះ ចេញបាត់ ដោយ ប៉ាផ្តាំថា បើត្រូវវះ ទៀតកុំយ កគាត់ ចូលឲ្យសោះ #គាត់អស់សង្ឃឹមនិងលែងទុកចិត្ត ពេទ្យស្រុក ខ្មែរហើ យយក ជីវិតគា ត់មកលេងសើច។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពេទ្យថានេះជាជម្រើសចុងក្រោយហើយ។តើឲ្យគាត់វះយ៉ាងមេចទៀតបើលើកមុនត្រូវបញ្ចូលឈាមហើយ ឥឡូវប៉ារឹតតែខ្សោយទៀត ដូចជាលេងសើចពេកហើយ
រាល់ពេលដែលមានបញ្ហាសម្តីរបស់ពេទ្យដែលប្រាប់មកគ្រួសារខ្ញុំគឺ #នេះមិនមែនជាបំណងរបស់ពេទ្យទេហើយពេទ្យក៏មិនចង់មានបញ្ហាចឹងកើតឡើងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឱលោកម្ចាស់អើយ សម្តីនេះគឺការដោះសារដោយមិនទទួលខុសត្រូវលើកការធ្វេសប្រហែលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើង
បងប្អូនខ្ញុំមិនអា ចបណ្តោយឲ្យពេទ្យវះ ដោយគ្មាន សង្ឃឹមសោះ នោះទេ ហើយប៉ាក៏មិនព្រមទៀតដែរ មានតែសុំចេញដោយលោកពេទ្យតម្រូវតាមបច្ចេកទេសគឺយើងត្រូវបំពេញលិខិតសុំចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយថាយើងជាអ្នកស្នើសុំពេទ្យមិនទទួលខុសត្រូវទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី19-01-2020ត្រូវជិះឡានសាមុយចេញពីពេទ្យ កាលពីចូលប៉ាជិះPassApp ដើរចូលពេទ្យ
ដោយមិនអស់ចិត្តកូនៗបានអង្វរប៉ាសុំយកប៉ាទៅវៀតណាមប៉ាថាតាមចិត្តប៉ាគឺមិនទៅទេព្រោះប៉ាដឹងខ្លួនថាអស់ហើយតែដើម្បីឲ្យកូនអស់ចិត្តប៉ាយល់ព្រម
ទាក់ទងឡានពេទ្យចេញពីផ្ទះម៉ោង11យប់ ទៅដល់ពេទ្យវៀតណាមម៉ោង 4ភ្លឺ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេទ្យគេរហ័សរហួនណាស់ គេយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ ដោយខ្ញុំមិនទាន់ចុះពីឡានផងគេអូសអ្នកជម្ងឺដល់ក្នុងហើយ ខុសពីយើងឆ្ងាយណាស់បើចង់ចូលពេទ្យរដ្ឋទាល់តែស្គាល់ខ្សែររយៈ ដែលគេនិយមហៅថាខ្នង ការយកចិត្តទុកដាក់អាស្រ័យលើខ្នង ហេតុអីបានចាំធ្វើចឹងធ្វើអី
គេបានពិនិត្យសព្វគ្រប់ គេថាសោកស្តាយណាស់មេរោគធ្ងន់ធ្ងរហើយអស់លទ្ធភាពជួយហើយ គេកោតថាកម្ពុជាវះមនុស្សបានសាហាវ គ្រវីក្បាល គេខ្លោចចិត្តអាណិតប៉ាមិនដឹងឈឺចុកចាប់យ៉ាងណា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥឡូវមានតែស្តាប់ធម៌ហើយប៉ា
កូនសុំទោសនិយាយពីតម្លៃគឺធូរថ្លៃជាងនៅយើងគ្រាន់តែស្គែនពោះវៀនCT/MRIដូចគ្នានៅពេទ្យកេតុមាលាយើង165$ នៅវៀតណាមតម្លៃ2250000ដុង គិតជាដុល្លាក្បែរ100$
អ្វីៗអស់ហើយមានតែសូមផ្តាំបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយប្អូនៗដែលចង់រៀនពេទ្យត្រូវសួរខ្លួនឯងតើយើងស្រលាញ់ជីវិតឬស្រលាញ់លុយ បើស្រលាញ់លុយប្អូនៗយកលុយត្រៀមរៀនពេទ្យទៅបង្កើតរបរទៅកុំមកអំពុលទុក្ខគេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងសំណូមពរដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាកែរលម្អវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរដូចប្រទេសជិតខាងផងដើម្បីប្រជាជនទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពសុខភាពនៅក្រោមដំបូលសន្តិភាព
សម្ភារបរិក្ខារទំនើបមនុស្សក៏ត្រូវតែទំនើបតាមដែរ ត្រូវមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ បដិសណ្ឋាកិច្ចល្អប្រកបដោយភាពទន់ធ្លន់រួសរាយរាក់ទាក់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើខ្ញុំមានលទ្ធភាពនាំពេទ្យស្រុកយើងទៅទស្សនកិច្ជនៅប្រទេសថៃ ឬវៀតណាមម្នាក់ៗបីបួនខែដើម្បីសិក្សាពីប្រព័ន្ធធ្វើការ ពីរបៀបនៃការទទួលភ្ញៀវរបស់គេ ។ ហើយកុំឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានលទ្ធភាពល្មមៗគេទៅទទួលសេវានៅក្រៅប្រទេស មិនមែនមកពីគេទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺមកពីយើងនៅមានរឿងម្តាយខ្ញុំមួយទៀតដែលពេទ្យនៅយើងថាព្យាបាលលែងកើតហើយទុកដល់ហួសពេលព្យាបាលលែងជាហើយនិយាយនៅមុខអ្នកជម្ងឺទៀតស្មារតីប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែបាក់ដែរ ហឺុមានណាទៅថៃគេថាមិនមានអីផងគេឲ្យថ្នាំតែពីរបីគ្រាប់ជា ដើរមើលនៅយើងអស់បីបួនពេទ្យអស់លុយរាប់ពាន់ដុល្លា ចឹងៗអីតើឲ្យប្រជាជនទទួលយកបានទេ ។ចុងបញ្ចប់មានតែពាក្យអរគុណ….ដែលបានអានដល់ទីបញ្ចប់អត្ថបទ៖ Hai Ravid​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​