ភ្នំពេញ៖ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធាន គណបក្ស យុវជន កម្ពុ ជា និងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ បាន ស រសេរ សារ លើ ហ្វេ ស ប៊ុ កនៅ ថ្ងៃទី ២០ មករា នេះ ថា “ជុំវិញ ករ ណីយុ វតី៤រូប ជាក្រុម ជ នប្រើហិង្សា មក លើយុវ តី ១រូប ដោយបញ្ច ប់រឿ ងត្រឹម បង់ លុយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺខ្ញុំបា នបំពេញ សិទ្ធិ ចុង ក្រោយ រប ស់ ខ្ញុំរួចរាល់ ហើយ ដោយខ្ញុំបានសរសេ រ លិខិត មួយ ច្បាប់ ជូន លោករដ្ឋម ន្រ្តីក្រសួ ងយុត្តិធ ម៌ ដើម្បីអ ន្ត រាគ ម ន៍ឲ្យមាន ការ អនុ វត្ត ច្បាប់ ក្នុងប្រ ព័ ន្ធតុលា ការ ហើយលទ្ធផលយ៉ាង ណានោះ គឺ ជាភារកិច្ចរប ស់ អ្ន ក អ នុវត្តច្បាប់ “។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមលិខិតរបស់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ ដែលផ្ញើជូនលោករដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅ ថ្ងៃទី ២០ មករា នេះ បានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវត្ថុថា ជំរុ ញការ អនុវត្តច្បាប់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ ពេ ញទៅ លើយុ វតី ៤រូប ដែលបានប្រព្រឹ ត្ត ប ទល្មើសប្រើហិង្សាទៅលើយុ វ តី ឈ្មោះ ស៊ុន កែវមរកត កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម ក្រមព្រ ហ្ម ទណ្ឌ នៃ ព្រះរា ជាណា ចក្រ ក ម្ពុជា និងតបតាមកម្មវ ត្ថុ និងយោងខាងលើនេះលោក ពេជ្រ ស្រស់ សូមជ ម្រាប ជូន លោករដ្ឋមន្រ្តី ជ្រាបថា៖ មានយុវតីបួន រូប ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស ប្រើ អំ ពើហិង្សា លើ យុ វ តីឈ្មោះ ស៊ុន កែវមរ កត មានអាយុ ១៦ ឆ្នាំ រៀនថ្នាក់ទី៨ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាលារៀនផ្សារដើមថ្កូវកាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅ ហើយក រណី នេះត្រូ វបា នបញ្ចប់ក្រៅប្រ ព័ ន្ធ តុលា ការ ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំ ពី ការ កើតឡើ ង នូវ និទណ្ឌភា ព ច្បាប់ ហើយក៏ជះនូវឥទ្ធិ
ពលអាក្រក់ដល់សង្គ ម ជាតិទាំ ង មូល និងបង្កើតឲ្យមានក្មេងទំនើង កា ន់ តែច្រើន ឡើ ង ដោយសារអ្នកអនុវត្ត ច្បាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនចាត់ ការទៅលើ ជន ល្មើ ស ម្យ៉ាងវិញទៀតការសម្រួលរឿងក្តីក្រៅក្របខ័ណ្ឌ ច្បាប់តាមរយៈបង់លុ យ
បញ្ចប់រឿងយ៉ា ង ដូច្នេះ នឹងធ្វើឲ្យកើតមានឡើងវ ប្ប ធ ម៌ “បង់លុយ” ជាហេតុធ្វើឲ្យយុវជន ដ ទៃ ទៀ តយក
គំរូតាម ព្រម ទាំងធ្វើ ឲ្យយុ វជន រ ងគ្រោះប ន្ត ទៅ ទៀត នៅថ្ងៃ អនា គត និងសង្គមជាតិធ្លាក់ចុះនូវសីល ធម៌ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអំពើហិង្សានឹងបន្ត កើ តមា ន ឡើង នៅពាសពេញផ្ទៃ ប្រ ទេសក ម្ពុជា។ ដើម្បីពង្រឹងការអនុ វ ត្ត ច្បា ប់ និង
ជំរុញឲ្យមានកា រ គោ រព ច្បាប់ គឺស្ថាប័នតុលាការគួរតែអនុវ ត្ត ច្បា ប់ឲ្យបានស្មើភា ព និងឲ្យបានតឹ ងរ៉ឹងបំផុ ត
លើជនទាំងឡាយណាដែ លបា នប្រព្រឹ ត្តបទល្មើសនៅប្រទេសក ម្ពុ ជា ក្នុងគោលបំណងលើ ក ស្ទួយ ច្បាប់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ពេជ្រ ស្រស់ បានបញ្ជាក់ថា “ក្នុងន័ យ នេះ សូម ឯកឧត្តមរ ដ្ឋ ម ន្ត្រី ពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ រ បស់ សាលាដំ បូង រាជធា នីភ្នំ ពេញ ដែលមិនចាត់កា រ ទៅលើយុ វតី ៥ រូប ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស ប្រើ ហិ ង្សាលើយុ វតី ឈ្មោះ ស៊ុន កែវមរកត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បី
ពង្រឹ ង ការអ នុវត្ត ច្បាប់ស្មើ ភាព តម្លាភាព និងយុត្តិធម៌ ព្រ មទាំង ទប់ ស្កាត់បទល្មើសនានានៅថ្ងៃខាង មុ ខផ ង ដែរ ហើយជាពិសេ ស គឺតម្រង់ទិសដល់ប្រ ជា ពល រដ្ឋ ខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ វ ណ្ណៈក្នុ ងកា រគោរ ព ច្បាប់ នៃប្រទេស
កម្ពុជារបស់យើងឲ្យ បា នខ្ជា ប់ខ្លួន បំផុត គឺដើម្បីធានាបានរបៀបរៀប រ យនៅ ក្នុង សង្គម ជាតិ ខ្មែ រ ទាំ ងមូ ល” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធាន គណបក្ស យុវជន កម្ពុជា បាន សរសេរ សារ លើ ហ្វេ ស ប៊ុ កនៅ ថ្ងៃទី ១៩ មករា នេះ ថា យុវតី ៤ រូប នឹង ត្រូវបាន ឃុំខ្លួន បណ្តោះអាសន្ន យ៉ាងហោចណាស់ ក៏ ២ ខែ ដែរ បើសិនជា ខាង ព្រះរាជអាជ្ញា មាន ឆន្ទៈ អនុវត្ត ច្បាប់ ឲ្យ ស្មើភាព យុត្តិធម៌ បើ យោងតាម ក្រមនីតិវិធី ព្រហ្មទណ្ឌ នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា រប ស់ យើង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម អាន ក្រមនីតិវិធី ព្រហ្មទណ្ឌ តទៅ ៖ មាត្រា ២១៤ ថិរវេលា នៃ ការឃុំខ្លួន បណ្តោះអាសន្ន ក្នុង បទមជ្ឈិម ទាក់ទង និង អនីតិជន មាន អាយុ ចាប់ពី ១៤ ឆ្នាំ ដល់ ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ចំពោះ អនីតិជន អាយុ ចាប់ពី ១៤ ឆ្នាំ ដល់ ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ និង ត្រូវ ចោទប្រកាន់ ពីបទ មជ្ឈិម ថិរវេលា ឃុំខ្លួន បណ្តោះអាសន្ន មាន ដូចតទៅ ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១- ការឃុំខ្លួន បណ្តោះអាសន្ន គឺ មិន អាច លើសពី ២ ខែ បានទេ កាលណា អនីតិជន មាន អាយុ តិចជាង ១៦ ឆ្នាំ ២- ការឃុំខ្លួន បណ្តោះអាសន្ន គឺ មិនអាច លើសពី ៤ ខែ បានទេ កាលណា អនីតិជន មាន អាយុ ចាប់ពី ១៦ ឆ្នាំ ដល់ ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ថិរវេលា ការឃុំខ្លួន បណ្តោះអាសន្ន តា ម ចំណុច ទី ១ និង ចំណុច ទី ២ ខាងលើនេះ មិនត្រូវ លើសពី ពាក់កណ្តាល នៃ អប្បបរមា នៃ ទោស ដែល ច្បាប់ បានកំណត់ សម្រាប់ អនីតិជន នោះឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ពេជ្រ ស្រស់ បន្តថា នៅ ព្រឹក ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ នឹង ផ្ញើលិខិត មួយ ជូន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងយុត្តិធម៌ ដើម្បី ជំរុញ ការអនុវត្ត ច្បាប់ ឲ្យ បាន តឹងរ៉ឹង តម្លាភាព និង យុត្តិធម៌ គឺ ដើម្បី ធានាបាន នូវ សង្គម ស្អាតស្អំ ហើយ ខ្ញុំ នឹងមិន ផ្ញើលិខិត ជូនទៅ ព្រះរាជអាជ្ញា នោះទេ ដោយសារ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងយុត្តិធម៌ មាន សិទ្ធិ ប្តឹង អន្តរាគមន៍ ដើម្បី ព្រះរាជអាជ្ញា អនុវត្ត នីតិវិធី ច្បាប់ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​